Ẩn admin menu cho WordPress

by Việt Nam Tutor
0 comment

Khi bàn giao website cho khách hàng, bạn chắc sẽ muốn ẩn bớt các menu trong trang admin của khách. Có nhiều plugins hỗ trợ việc này cơ mà cài nhiều đâm nặng site.

Dưới đây là đoạn snippets giúp ẩn từng menu trong admin theo ý bạn.

<?php
/**
* Hide Admin Menu Items from the admin menu for everyone but admin-user
*/
function remove_admin_menus()
{
  // provide a list of usernames who can edit custom field definitions here
  $admins = array( 
    'put admin user name here', 
  );
  // get the current user
  $current_user = wp_get_current_user();
  // match and remove if needed
  if( !in_array( $current_user->user_login, $admins ) )
  {
    remove_menu_page('edit.php?post_type=acf');   //Advanced Custom Fields 
    remove_menu_page( 'edit.php' );         //Posts
    remove_menu_page( 'edit-comments.php' );    //Comments
    remove_menu_page( 'themes.php' );       //Appearance
    remove_menu_page( 'tools.php' );        //Tools
    remove_menu_page( 'options-general.php' );   //Settings
    remove_menu_page( 'plugins.php' );       //Plugins
    remove_menu_page('wpseo_dashboard');
    remove_menu_page( 'index.php' );        //Dashboard
    remove_menu_page( 'users.php' );        //Users

    // Remove some submenu
    remove_submenu_page('ninja-forms', 'nf-system-status');
    remove_submenu_page('ninja-forms', 'nf-settings');
    remove_submenu_page('ninja-forms', 'nf-import-export');
    remove_submenu_page('ninja-forms', 'ninja-forms#apps');
    remove_submenu_page('ninja-forms', 'nf-submissions');
  }
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_admin_menus', 999 );
//* Additional Function To Remove Genesis Menu link
//remove_theme_support( 'genesis-admin-menu' ); 

Bạn nhớ thêm 1 tài khoản superadmin vào mảng $admins nhé!

Nguồn: Bryant Web Design

You may also like

Leave a Comment