Skip to main content

I. Introduction

Nginx is a popular and widely used open-source web server software. It acts as a reverse proxy server for HTTP, HTTPS, SMTP, and other protocols. However, like any software, Nginx is not immune to errors. One of the most common errors that Nginx users encounter is the “upstream prematurely closed connection” error. In this article, we will discuss what causes this error and how to fix it.

II. What Causes the Error?

The “upstream prematurely closed connection” error occurs when Nginx receives a premature end-of-file (EOF) from the upstream server it is communicating with. This can be caused by several factors, including:

 • Timeout: The most common cause of this error is a timeout. When an upstream server takes too long to respond, Nginx will close the connection and return this error.
 • Memory Issues: Another common cause of this error is low memory on the upstream server. If the server runs out of memory, it may close the connection with Nginx.
 • Network Issues: Network problems such as high latency or high packet loss can also cause this error.

III. How to Fix the Error

To fix the “upstream prematurely closed connection” error, there are several steps that can be taken, including:

 • Increase Timeout: To fix the timeout issue, you can increase the timeout value in the Nginx configuration file. The timeout value can be set in the “http” block in the Nginx configuration file. The default value is 60 seconds, but you can increase it to a higher value to avoid the error. For example:
http {
  ...
  proxy_connect_timeout 120s;
  proxy_send_timeout 120s;
  proxy_read_timeout 120s;
  ...
}
 • Monitor Memory Usage: Monitoring the memory usage on the upstream server is also important. If you see that the server is running out of memory, you may need to increase the amount of memory available or optimize the code running on the server to reduce memory usage.
 • Check Network: If you suspect that the error is caused by network issues, you can check the network for any problems. You can also use network monitoring tools to monitor network performance and identify any potential issues.

IV. Conclusion

The “upstream prematurely closed connection” error is a common issue in Nginx. The error is caused by a number of factors, including timeouts, memory issues, and network problems. To fix the error, you can increase the timeout value, monitor memory usage, and check the network for any issues. By understanding what causes this error and how to fix it, you can keep your Nginx server running smoothly.

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply