Skip to main content

To get the post ID by the slug in WordPress, you can use the get_page_by_path function. This function returns an object with the post data when given a slug, and you can then access the ID of the post using the ID property of the object.

Here’s an example of how you can use this function:

$slug = 'my-post-slug';
$post = get_page_by_path( $slug, OBJECT, 'post' );
$post_id = $post->ID;

This code will get the post object for the post with the slug my-post-slug, and then it will retrieve the ID of the post and store it in the $post_id variable.

You can also use the get_page_by_path function to get a page by its slug by passing 'page' as the second argument instead of 'post'.

I hope this helps!

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply