Tổng hợp một số hàm php hữu ích thường dùng

by Việt Nam Tutor
0 comment

Math

average

Trả về kết quả trung bình cộng của 2 hoặc nhiều số

function average(...$items)
{
  $count = count($items);
  
  return $count === 0 ? 0 : array_sum($items) / $count;
}

Ex:

average(1, 2, 3); // 2

factorial

Trả về giai thừa của một số

function factorial($n)
{
  if ($n <= 1) {
    return 1;
  }

  return $n * factorial($n - 1);
}

Ex:

factorial(6); // 720

fibonacci

Trả về mảng fibo giá trị lên đến đối số truyền vào

function fibonacci($n)
{
  $sequence = [0, 1];

  for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
    $sequence[$i] = $sequence[$i-1] + $sequence[$i-2];
  }

  return $sequence;
}

Ex:

fibonacci(6); // [0, 1, 1, 2, 3, 5]

gcd

Tìm ước số chung lớn nhất của 2 or nhiều số

function gcd(...$numbers)
{
  if (count($numbers) > 2) {
    return array_reduce($numbers, 'gcd');
  }

  $r = $numbers[0] % $numbers[1];
  return $r === 0 ? abs($numbers[1]) : gcd($numbers[1], $r);
}

Ex:

gcd(8, 36); // 4
gcd(12, 8, 32); // 4

isEven

Kiểm tra là số chẵn

function isEven($number)
{
  return ($number % 2) === 0;
}

Ex:

isEven(4); // true

sPrime

Kiểm tra có phải là số nguyên tố

function isPrime($number)
{
  $boundary = floor(sqrt($number));
  for ($i = 2; $i <= $boundary; $i++) {
    if ($number % $i === 0) {
      return false;
    }
  }

  return $number >= 2;
}

Ex:

isPrime(3); // true

lcm

Trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số

function lcm(...$numbers)
{
  $ans = $numbers[0];
  for ($i = 1, $max = count($numbers); $i < $max; $i++) {
    $ans = (($numbers[$i] * $ans) / gcd($numbers[$i], $ans));
  }

  return $ans;
}

Ex:

lcm(12, 7); // 84
lcm(1, 3, 4, 5); // 60

median

Trả về số trung vị của một mảng

function median($numbers)
{
  sort($numbers);
  $totalNumbers = count($numbers);
  $mid = floor($totalNumbers / 2);

  return ($totalNumbers % 2) === 0 ? ($numbers[$mid - 1] + $numbers[$mid]) / 2 : $numbers[$mid];
}

Ex:

median([1, 3, 3, 6, 7, 8, 9]); // 6
median([1, 2, 3, 6, 7, 9]); // 4.5

Math

average

Trả về kết quả trung bình cộng của 2 hoặc nhiều số

function average(...$items)
{
  $count = count($items);
  
  return $count === 0 ? 0 : array_sum($items) / $count;
}

Ex:

average(1, 2, 3); // 2

factorial

Trả về giai thừa của một số

function factorial($n)
{
  if ($n <= 1) {
    return 1;
  }

  return $n * factorial($n - 1);
}

Ex:

factorial(6); // 720

fibonacci

Trả về mảng fibo giá trị lên đến đối số truyền vào

function fibonacci($n)
{
  $sequence = [0, 1];

  for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
    $sequence[$i] = $sequence[$i-1] + $sequence[$i-2];
  }

  return $sequence;
}

Ex:

fibonacci(6); // [0, 1, 1, 2, 3, 5]

gcd

Tìm ước số chung lớn nhất của 2 or nhiều số

function gcd(...$numbers)
{
  if (count($numbers) > 2) {
    return array_reduce($numbers, 'gcd');
  }

  $r = $numbers[0] % $numbers[1];
  return $r === 0 ? abs($numbers[1]) : gcd($numbers[1], $r);
}

Ex:

gcd(8, 36); // 4
gcd(12, 8, 32); // 4

isEven

Kiểm tra là số chẵn

function isEven($number)
{
  return ($number % 2) === 0;
}

Ex:

isEven(4); // true

sPrime

Kiểm tra có phải là số nguyên tố

function isPrime($number)
{
  $boundary = floor(sqrt($number));
  for ($i = 2; $i <= $boundary; $i++) {
    if ($number % $i === 0) {
      return false;
    }
  }

  return $number >= 2;
}

Ex:

isPrime(3); // true

lcm

Trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số

function lcm(...$numbers)
{
  $ans = $numbers[0];
  for ($i = 1, $max = count($numbers); $i < $max; $i++) {
    $ans = (($numbers[$i] * $ans) / gcd($numbers[$i], $ans));
  }

  return $ans;
}

Ex:

lcm(12, 7); // 84
lcm(1, 3, 4, 5); // 60

median

Trả về số trung vị của một mảng

function median($numbers)
{
  sort($numbers);
  $totalNumbers = count($numbers);
  $mid = floor($totalNumbers / 2);

  return ($totalNumbers % 2) === 0 ? ($numbers[$mid - 1] + $numbers[$mid]) / 2 : $numbers[$mid];
}

Ex:

median([1, 3, 3, 6, 7, 8, 9]); // 6
median([1, 2, 3, 6, 7, 9]); // 4.5

Còn nữa…

Source: https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-php-code

You may also like

Leave a Comment