Skip to main content
Tag

laravel

Laravel for Beginners: Setting up the development environment (Chapter 2)

By Laravel Framework No Comments

I. Introduction Having a properly configured development environment is crucial for building and testing Laravel applications. In this article, we will cover the steps to set up the Laravel development environment on your local machine. The steps to set up the Laravel development environment include installing PHP, a web server, and a database, as well as installing XAMPP, Laravel, and…

Read More

Áp dụng Builder (Manager) Pattern trong Laravel để quản lý bên thứ 3 cung cấp dịch vụ

By Laravel Framework No Comments

Bài toán đặt ra Trong rất nhiều ứng dụng chúng ta sẽ phải sử dụng dịch vụ của bên thứ 3. Ở đây tôi ví dụ dịch vụ gửi OTP qua SMS chẳng hạn. Để đảm bảo hệ thống chạy ngon lành và không phụ thuộc vào sự cố của nhà cung cấp, chúng ta nên sử dụng ít nhất…

Read More