Skip to main content

I. Introduction

Having a properly configured development environment is crucial for building and testing Laravel applications. In this article, we will cover the steps to set up the Laravel development environment on your local machine. The steps to set up the Laravel development environment include installing PHP, a web server, and a database, as well as installing XAMPP, Laravel, and configuring the development environment.

II. Requirements

Before setting up the Laravel development environment, you need to make sure that the following requirements are met:

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • BCMath PHP Extension
 • A web server such as Apache or Nginx
 • A database such as MySQL, PostgreSQL, or SQLite

In addition to MySQL, PostgreSQL, and SQLite, Laravel also supports other databases such as Microsoft SQL Server, Oracle Database, and MongoDB.

III. Installing XAMPP

What is XAMPP:

XAMPP is a free and open-source software that provides an easy way to install Apache, PHP, and other components required to run Laravel. It includes a package of web server applications such as Apache HTTP Server, MySQL database, and interpreters for scripts written in the PHP and Perl programming languages. XAMPP makes it easy to set up a local web server environment, allowing developers to test their applications and websites on their local machine before deploying them to a production server.

XAMPP Window

Downloading and installing XAMPP:

You can download XAMPP from the official website at https://www.apachefriends.org/index.html. The installation process is straightforward and similar to installing any other software on your machine.

Verifying the installation of XAMPP

To verify the installation of XAMPP, open your web browser and navigate to http://localhost/ or http://127.0.0.1/. If XAMPP is installed correctly, you should see the XAMPP welcome page.

IV. Installing Laravel

Using Composer:

The recommended way to install Laravel is using the Composer dependency manager. You can install Laravel by running the following command in the terminal:

$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Using Laravel Installer:

Alternatively, you can install Laravel using the Laravel installer tool. This tool helps you quickly create a new Laravel project. To install Laravel using the Laravel installer, run the following command in the terminal:

$ laravel new blog

V. Configuring the development environment

Environment variables: Laravel uses environment variables to store configuration settings, such as the database credentials. You can find the environment variables in the .env file located in the root of your Laravel project.

Database configuration: To configure the database in Laravel, you need to specify the database credentials in the .env file. You can do this by updating the following lines:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Virtual Host Configuration: If you want to run Laravel on a virtual host, you can configure it by adding the following code to your Apache virtual host configuration file:

<VirtualHost *:80>
  ServerName laravel.local
  DocumentRoot "path/to/laravel/public"
  <Directory "path/to/laravel/public">
    Options +Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

VI. Conclusion

Recap of what was covered In this article, we covered the steps to set up the Laravel development environment on your local machine. We discussed the requirements, including PHP, a web server, and a database, and walked through the process of installing XAMPP, Laravel, and configuring the development environment.

Importance of a properly configured development environment Having a properly configured development environment is essential for building and testing Laravel applications. With a properly configured environment, you can focus on developing your application without worrying about technical issues.

Resources for further learning There are many resources available for further learning, including the Laravel official documentation at https://laravel.com/docs and online tutorials and courses.

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply