Skip to main content
Tag

lệnh trong linux

Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 3: Xử lý text bằng filter trong Linux (cat, join, paste, sort, head, tail, wc)

By Quản trị Server No Comments

Phần 3: Xử lý text bằng filter trong Linux 1.1. Lệnh combine file CAT Giả sử ta có 2 file text chứa nội dung và giờ ta muống gộp nội dung 2 files vào chung 1 file. Ta sẽ làm điều đó với lệnh cat ( concatenate) file1.txt text from file1 file2.txt text from file2 $ cat file1.txt file2.txt > file3.txt file3.txt…

Read More