Skip to main content
Tag

mongodb

Mongodb – Building with Patterns: The Computed Pattern

By Lập trình, MongoDB No Comments

Mẫu thiết kế tính toán trước (Computed Pattern) Trong chuỗi bài viết “Xây dựng với Mẫu thiết kế”, chúng ta đã xem xét các cách lưu trữ dữ liệu một cách tối ưu. Tuy nhiên, chỉ lưu trữ và có sẵn dữ liệu thường không mang lại nhiều giá trị. Giá trị của dữ liệu trở nên rõ ràng hơn…

Read More