[Quickstart] Hướng dẫn tạo sudo user trên Ubuntu

by Việt Nam Tutor
0 comment

Lệnh sudo cung cấp các đặc quyền của quản trị viên (các lệnh này thường chỉ có user root mới có quyền thực thi) cho người dùng bình thường. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách dễ nhất để tạo user mới có quyền truy cập sudo trên Ubuntu mà không phải sửa đổi tệp sudoers của máy chủ. Nếu bạn muốn định cấu hình sudo cho user hiện tại, chỉ cần thẳng tiến tới Bước 3.

Cách tạo người dùng có quyền sudo:

 1. Đăng nhập dưới quyền root:
  ssh [email protected]_ip_address
 2. Sử dụng adduser command để tạo user mớiNhớ thay tên user mà bạn muốn tạo vào nhé
  adduser <username>
  • Thiết lập mật khẩu cho user mới, cố gắng dùng mật khẩu cho bảo mật chút nhé bạn!
   Set password prompts:
   Enter new UNIX password:
   Retype new UNIX password:
   passwd: password updated successfully
  • Làm theo các câu hỏi trên command line, bạn có thể cứ enter để sử dụng các thiết lập mặc định.
   User information prompts:
   Changing the user information for username
   Enter the new value, or press ENTER for the default
     Full Name []:
     Room Number []:
     Work Phone []:
     Home Phone []:
     Other []:
   Is the information correct? [Y/n]
 3. Sử dụng usermod command để thêm user vào sudo group
  usermod -aG sudo <username>

  Theo mặc định trên Ubuntu, người dùng thuộc group sudo có quyền thực thi sudo.

 4. Test sudo command trên user mới tạo
  • Sử dụng su command để đăng nhập user mới tạo.
   su - <username>

    

  • Hãy xác minh rằng bạn có thể sử dụng sudo bằng cách thêm sudo vào lệnh mà bạn muốn chạy với quyền super user.
   <username>$ sudo <command>

    

  • Ví dụ bạn có thể list nội dung thư mục /root, thư mục này bình thường chỉ được truy cập bởi root user.
   <username>$ sudo ls -la /root

    

  • Mỗi phiên làm việc mới với sudo command, bạn sẽ được hỏi nhập mật khẩu user hiện tại để có thể thực thi lệnh.
   [sudo] password for username:

    

You may also like

Leave a Comment