Skip to main content

This problem happened because your upstream (php, php-fpm) max_execution_time is shorter than proxy_connect_timeout in your nginx proxy.

For example:

In my php.ini:

max_execution_time = 30

But in mysite.conf have:

location / {
   proxy_set_header    Host $server_name;
   proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
   proxy_pass http://localhost:8080;
   proxy_read_timeout 300; 
   proxy_connect_timeout 300; # <== this
   proxy_request_buffering off;
   proxy_buffering off;
   proxy_redirect off;
 }

Then I got in error.log of nginx:

[error] 117#117: *434 upstream prematurely closed connection while sending to client….

To resolve this problem, increase your max_execution_time to 300.

That all!

Additional info: https://stackoverflow.com/questions/49508218/upstream-prematurely-closed-connection-while-reading-response-header-from-upstre

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply